Koncepce a hodnoty školy Spirála

Pro koncepci Spirály je důležitá vnitřní motivace žáků, proto stavíme na důvěře v samostatné rozhodování dětí o vzdělávání. Náš koncept dále vychází z teze, že pro přirozené učení je potřeba naplňovat pocit bezpečí a důvěry, kde klíčovou roli hrají vztahy – jak k sobě, tak i k ostatním. Věříme, že v takovém prostředí mohou lidé celoživotně rozvíjet svůj jedinečný potenciál. 

Naším záměrem je poskytovat takovou vzdělávací službu, která v dětech podpoří jejich jedinečnost a autentičnost založenou na vnitřně řízeném vzdělávání. Předpokladem pro takový vývoj je, že se život odehrává v důvěře a v respektu. Učení a život sám od sebe neoddělujeme. Dalším principem, který podporuje sebeřízené vzdělávání, je dobrovolnost a možnost volby toho, čemu dítě věnuje svou pozornost a zájem. Dítě má možnost výběru z nabízených aktivit, kdy naplňuje potřebu svým tempem a řídí se svým zájmem. 

Naši vizi opíráme o teoretická východiska z psychologie a neurovědy, o nové poznatky o vývoji a fungování mozku ve vztahu k učení. Zásadní roli vnímáme v utváření vztahů mezi dětmi a dospělými i dětmi navzájem. Pro budování vztahů a řešení konfliktů nám jsou blízké metody Respektovat a být respektován, Nenásilná komunikace nebo mediace, jejímž cílem je dohoda a pokojné řešení sporu. 

Děti ve škole utvářejí vztahy mezi sebou, učí se vzájemně jeden od druhého, což umožňuje věkově smíšený kolektiv

Svobodu a zodpovědnost vnímáme jako dvě strany téže mince. Děti mají ve škole možnost volby nejen v rámci svého vzdělávání, ale také v procesu samosprávy, kdy se mohou účastnit rozhodování o dění ve škole, a jejich hlas má stejnou váhu jako hlas dospěláka. 

Záměrem školy je poskytovat takovou vzdělávací službu, která v maximální míře respektuje vnitřně řízené vzdělávání a zároveň byla v souladu se školskou legislativou a s výstupy Rámcově vzdělávacího programu.