Školné

Příspěvky od MŠMT (tzv. normativy) pokryjí pouze část nákladů na provoz školy.

Proto pro chod školy potřebujeme chybějící peníze doplnit ze školného.

Hledání dalších zdrojů peněz (dotace, nadace, dárci, sponzoři a investoři) je u nás stále
otevřené, protože nám umožní udržet školné co nejnižší a pomohou nám rozvíjet školu tak,
abychom poskytovali kvalitní vzdělávací službu.

Školné na rok 2023/24

Školné při denní docházce 5000 Kč/měsíc, roční školné 60 000 Kč (platba za 12 měsíců).

Školné při individuálním vzdělávání 500 Kč/měsíc, roční školné 6000 Kč (platba za 12 měsíců). Platba se provádí jednorázově.

Sourozenci navštěvující školu v režimu denní docházky mají možnost slevy.

Případná sleva je poskytována dětem, které školu současně navštěvují v aktuálním období.

Možnost slevy bude posuzována individuálně dle aktuálních možností školy.

Zápisné ve výši 5000 Kč jako jednorázový příspěvek při přijetí za dítě (rodinu). Tento jednorázový poplatek zahrnuje příspěvek na budovu.

Školné nezahrnuje stravování a poplatek za pomůcky.