Zápisy

Zápis do I. ročníku pro školní rok 2024/ 2025

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Ředitelka Základní školy Spirála jako příslušný správní orgán rozhodla podle ustanovení § 46, § 165 odst. 2 písm. e) a § 183 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb., správní řád, že ke vzdělávání ve školním roce 2024/2025 jsou přijati uchazeči s čísly, která obdrželi u zápisu:

1      2       3      4      5       6       7       8       9      10   

Písemná rozhodnutí jsou uložena ve spisech ve škole. Přijatým uchazečům tato rozhodnutí nebudou zasílána poštou, zákonný zástupce o něj může požádat.

Podmínkou k přijetí ke vzdělávání je podpis smlouvy o vzdělávání do 15 dnů od zveřejnění výsledků.

15. dubna 2024

Dagmar Mazalová,

ředitelka školy

Průběh příjímacího řízení do 1. ročníku

1. Vyplnění registračního formuláře zde (pokud jste již vyplňovali, není nutné).

2. Rozhovor se zákonnými zástupci  před samotným zápisem. Rezervace termínu bude domluvena po vyplnění formuláře. Osobní setkání proběhnou v týdnu od 2. do 5. dubna. Tématem rozhovoru bude seznámení s vašimi a našimi představami o vzdělávání dětí v souvislosti s konceptem Spirály a sebeřízeného vzdělávání. Při vzájemném souladu budete vyzvání k vyplnění dokumentů pro účely zápisu a přijetí k povinné školní docházce do Spirály.

3. Absolvování zápisu dne 9. dubna 2024 15:00 – 18:00. Konkrétní čas bude s vámi domluven. S sebou přineste občanský průkaz zákonných zástupců a rodný list dítěte. Přítomnost dítěte není nutná.

Kritéria pro přijetí do 1. ročníku pro školní rok 2024/2025

Do 1. ročníku přijímáme 10 žáků.

O přijetí žáka rozhoduje ředitelka školy po ukončení zápisu na základě následujících kritérií:

1. Soulad zákonných zástupců s konceptem a hodnotami Spirály, tj. principů sebeřízeného vzdělávání. (0 -2 body)

2. Sourozenec vzdělávající se ve Spirále. (1 bod)

V případě velkého zájmu a shodě bodového hodnocení bude o přijetí rozhodovat los, který provede ředitelka školy

Vyhlášení výsledků příjímacího řízení

Výsledky pod registračními čísly budou zveřejněny 15. dubna na webových stránkách školy (minimálně po dobu čtrnácti dnů). Přijatým uchazečům nebude rozhodnutí v písemné podobě doručováno, můžete ale požádat o jeho vydání. Rozhodnutí o nepřijetí ke vzdělávání bude zasláno v písemné podobě.

Odklad povinné školní docházky

Jako zákonní zástupci máte možnost požádat o odklad povinné školní docházky.

Kritéria pro odklad povinné školní docházky:

1. Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání

2. Žádost o odklad povinné školní docházky (ke stažení zde)

3. Doporučující posouzení školského poradenského zařízení (PPP, SPC)

4. Doporučení odborného lékaře nebo klinického psychologa

12. března 2024

Dagmar Mazalová

ředitelka školy